Historie

Ontstaan en beleid Stichting Dier in Nood Maastricht

haan2De Stichting Dier in Nood Maastricht, verder aangeduid als DIN, werd opgericht in 1972 door enkele verontruste leden van de Dierenbescherming afd. Maastricht (Rollie Bellefroid, Mya Maas-Brenneraeds en Rosalie Sprooten) omdat zij vonden dat er in noodgevallen niet snel genoeg actie ondernomen kon worden doordat de dierenbescherming te bureaucratisch werkte. In die tijd waren er nog veel schrijnende gevallen in de regio Maastricht die acute hulp nodig hadden, vooral honden en katten. Ook heeft DIN zich altijd ingezet voor het voortbestaan van een dierenambulance in Maastricht, aanvankelijk aangekocht en organisatorisch opgezet door DIN maar bij de oprichting van de Gebhard Stichting en na de bouw van het Gebhard Dierentehuis overgedragen aan de beheerder van dit tehuis. DIN is zeer actief betrokken geweest bij de oprichting van de Gebhard Stichting. De Gebhard Stichting was in het leven geroepen door de gemeente Maastricht omdat zij bij het aanvaarden van de nalatenschap van dhr. Gebhard verplicht was om deze middelen aan te wenden voor de bouw van een dierentehuis dat die naam moest dragen en de gemeente zelf niet de zorg van het dierentehuis op zich wilde nemen. Het Gebhard bestuur functioneerde autonoom en werd samengesteld uit vijf leden benoemd door de gemeente en twee leden afgevaardigd door de dierenbescherming en twee leden van DIN. In later stadium werd dit bestuur ingekrompen tot vijf leden, het dagelijkse bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris voorgedragen door de gemeente en twee leden voorgedragen door dierenbescherming en DIN

Na een periode van veel activiteiten en turbulentie kwam DIN in rustiger vaarwater. De acute noodsituaties werden meer en meer opgevangen door het dierentehuis en de dierenambulance. Ook de veranderingen in het maatschappelijke leven zorgden voor een verminderde behoefte aan acute hulpverlening bij honden en katten.

Tina Bovens, zelf geen lid van DIN, maar individueel haar hele leven actief in de hulp voor dieren liet bij haar overlijden in 1995 haar erfenis na aan DIN die tot dan toe armlastig was. Het legaat groot 100.000 euro heeft DIN aanvaard en zichzelf de opdracht gegeven om dit vermogen in stand te houden en de opbrengst van dit vermogen aan te wenden voor projecten ten gunste van in nood verkerende dieren. In 2007 ontving DIN na het overlijden van mevr. Gemmeke-Bonhomme een legaat groot 385.000 euro dat zij heeft aanvaard en heeft toegevoegd aan het bestaande vermogen van 100.000 euro. Het totale vermogen van 485.000 euro is belegd bij de ING in hoogwaardige vastrentende obligaties met een geschat rendement van, bij benadering, 20.000 euro per jaar. Dit rendement wil DIN aanwenden voor de ondersteuning van in nood verkerende dieren in hun biotoop over de hele wereld. Dit neemt niet weg dat het bestuur van DIN zich bewust is van haar kleinschaligheid en het liefst haar invloed aanwend op lokaal of nationaal terrein en ernaar streeft zo overzichtelijk mogelijk te blijven werken.

Kortom:

DIN zet zich in voor het dierenwelzijn in de meest brede zin van het woord, zowel financieel als educatief. Ook draagt DIN bij aan educatie op dit vlak en voert overleggen met de diverse dierenorganisaties in Maastricht en omstreken.

Nog meer historie op dierengebied in Maastricht

Een boerderij in Daalhof50 jaar Dierenpark

 voorblad limmel

 

 

 


 

squirrel1

das

honey bee